ژئو کلیما چیلر تراکمی , چیلر جذبی , توربوکر , اسکرو
اسکرال

مشتریان جهانی ژئوکلیما